Centrum nadania, n.o.

Centrum nadania, n.o.

Majerníkova 60
82107 Bratislava
IČO: 37924745

Informácie o inštitúcii Centrum nadania, n.o.

 

Čo je cieľom

 

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25.januára 2007 s cieľom poskytovať informácie rodičom aj odborníkom, odborné poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s nejakým problémom (poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, asperger) a realizovať starostlivosť o rozvoj nadania a osobnosti týchto detí. Základom sú nasledovné aktivity.

Škola pre nadané deti CENADA

 

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním, komplexná, odborná, celodenná starostlivosť o nadané dieťa, resp. nadané deti. Podstatou je, že starostlivosť je zameraná aj na poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, aspergerov syndróm . Súčasťou je experiment - úvodný ročník, vzdelávanie nadaných predškolákov.

Detské N centrum

 

Detské N centrum, organizovanie aktivít a starostlivosť o predškolákov s cieľom podpory a rozvíjania intelektového nadania. Cieľom je aj predbežná pedagogická diagnostika.

Odborné poradenstvo

 

Odborné poradenstvo, poskytovanie informácií a poradenstva odborníkom a rodičom z oblasti výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných detí. Poskytujeme osobné poradenstvo, elektronické poradenstvo ale aj telefonické poradenstvo, organizujeme odborné prednášky, a tiež poskytujeme informácie na našej web-stránke Centra nadania (napr. podstránka anotácie).

Filozofia školyInteligencia sa môže rozvíjať len tam, kde je sloboda - sloboda myslieť, skúmať, pýtať sa.

 

Krišnamurti

 

Základným princípom vzdelávania v školách má byť výchova jedincov, ktorí sú schopní robiť nové veci, nielen jednoducho opakovať to, čo vymysleli predošlé generácie. Výchova jedincov, ktorí sú kreatívni, inventívni a objavní, ktori vedia overovať a byť kritickí a ktorí neakceptujú všetko, čo im je ponúknuté.

J.Piaget

 

Cieľom vzdelávania nemá byť učiť nás čo si myslieť, ale ako myslieť - rozvíjať myslenie a umožniť nám myslieť samým za seba a miesto zapĺňania našej pamäte myšlienkami iných ľudí.

B.BettieNaším cieľom je také vzdelávanie a výchova detí a žiakov, aby ich vývin smeroval k týmto charakteristikám :

 

V poznávacej oblasti :

 • dokáže si vyhľadať potrebné informácie, vyhodnotiť ich a zaujať stanovisko,
 • nespolieha sa na existujúce informácie a stanoviská, dokáže ich prehodnotiť z viacerých uhlov pohľadu,
 • k informáciam pristupuje kriticky, zvažuje argumenty za aj proti,
 • pod vplyvom argumentov dokáže poopraviť a prípadne aj meniť svoje stanovisko,
 • dokáže korektne komunikovať,
 • zdokonaľuje sa celoživotným učením,
 • dokáže zhodnotiť svoje silné stránky aj limity a tieto využiť vo svojej profesionálnej činnosti,
 • má oblasť, v ktorej sa profesionálne realizuje, je vnútorne motivovaný pre celoživotné vzdelávanie.

V morálnej a emocionálno- sociálnej oblasti :

 • je samostatný a zodpovedný za svoje konanie,
 • dokáže sa rozhodovať,
 • vníma potreby druhých ľudí, je empatický a spravodlivý,
 • je otvorený a čestný,
 • dokáže akceptovať nevyhnutnosť, ale aj vhodným prístupom meniť neefektívne zaužívané pravidlá,
 • dokáže regulovať svoje správanie.

 

Tieto ciele sa snažíme dosiahnuť prístupmi vo výchove a vzdelávaní, ktoré sú založené na týchto princípoch :

 • induktívne vzdelávanie, založené na objavovaní samotným dieťaťom,
 • pozitívne hodnotenie a sebahodnotenie, smerujúce k vytváraniu správneho sebaobrazu,
 • akceptácia rôznych riešení, tvorivých prístupov,
 • redukcia mechanických činností, aktivity zamerané na tvorivé riešenie problémov,
 • diskusie, podpora argumentácie a kritického myslenia,
 • vedenie k zodpovednosti za vlastné konanie a učebnú prácu,
 • stanovenie jasných hraníc a vyžadovanie ich dodržiavania,
 • podpora kognitívnych záujmov detí, rozširujúce a obohacujúce učebné aktivity,
 • podpora čestnosti, otvorenosti, humánnosti.

 

Za našu najväčšiu devízu považujeme to, že sa Vaše dieťa snažíme POCHOPIŤ, a na základe tohto pochopenia k nemu pristupovať.

 

Pri vzdelávaní nadaných detí nepovažujeme za najdôležitejší školský výkon. Sme pripravené na to, že aj nadané deti môžu mať v niektorej fáze svojho vývinu ťažkosti – či už v oblasti správania alebo školského výkonu.

Vieme tieto deti pochopiť a hľadáme cesty k ich správnemu vedeniu – za spolupráce s rodičmi a v prípade potreby i ďalších odborníkov. Spoluprácu s rodičmi, vzájomnú dôveru a otvorenosť považujeme za nevyhnutnú súčasť tohto procesu.
Očakávame tiež pochopenie od rodičov detí, ktorých vývin je bezproblémový.
Nadané deti s problémami – či už krátkodobými alebo dlhodobejšími sa snažíme viesť takým spôsobom, aby nedochádzalo k narušovaniu vyučovacieho procesu a komunikácie medzi deťmi, prípadné konflikgné situácie aktuálne analyzujeme a riešime.

Zameriavame sa aj na starostlivosť o nadané deti s Aspergerovým syndrómom (AS), príp. vysokofunkčným autizmom (VFA). Vzájomné spolužitie nadaných detí a nadaných detí s touto poruchou považujeme za vzájomne prospešné.
Deti s AS a VFA sa postupne učia porozumieť sociálnym pravidlám v kolektíve bežných nadaných detí. V komunikácii obohacujú tieto deti o svoje detailné vedomosti z rôznych oblastí a o netradičný prístup k niektorým situáciám či k humoru. Nadané deti môžu „nakaziť“ intenzívnym zanietením pre niektoré oblasti záujmu, najmä z technickej a prírodovednej oblasti a tiež ich obohatiť odlišným pohľadom na diskutované témy, svojím odlišným myslením.
Bežné nadané deti získavajú skúsenosti s komunikáciou s inými jedincami a naučia sa ich akceptovať, empaticky prijímať a vzájomne sa obohacovať.

Je známe, že mnohé osobnosti našich dejín, ktoré prispeli k pokroku ľudstva najmä v prírodovednej a technickej oblasti, boli nositeľmi tejto poruchy alebo mali jej znaky. Nechýbali medzi nimi ani nositelia nobelovej ceny.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Odborné poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí
Mgr. Martina Mátychová, PhD. - riaditeľka Centra nadania n.o.
+421 905 509 239

Odborné poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí
PhDr. Jana Juráškova, PhD. - riaditeľka Súkromnej základnej školy pre žiakov s intelektovým nadaním
+421 907 539 416

Kde nás nájdete?

Zobrazit